Parlamentní stránky

Jak je to u nás na škole ?

Seznam členů

Otovice:

I.A – S. Veverková, Š. Ondřejíčka

II.A – M. Veselá, A. Hrdlička

III.A - M. Staša, L. Černá

IV.A – A. Havelková, B. Javůrková

V.A – V. Havlíková, T. Gregor

VI.A – M. Potopalský, A. Civínová, V. Hájková

VII.A – J. Vráblová, K. Zdráhalová

VIII.A – J. Kohout, O. Bednář

IX.A – D. Ettler, M. Horký, V. Cikán

Sadov:

II.B - Eduard Böhm, Anna Vlašímská – 1. ročník,

             Hana Grausová – 2. ročník

III. B - Anna Šašková, Eliška Karasová

IV. B - Tereza Falcová, Karel Jan Böhm

V. B - Julie Brodská, Apolena Stiborová, Natálie Kociánová

                                                                                                                                           TO JSME MY
Stanovy a pravidla

Stanovy našeho ŽP

I. Členové

Členové ŽP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.

Všichni členové ŽP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Jsou prostředníky mezi žáky, učiteli, vedením školy a zajišťují zpětné vazby.

Poslanec svým vystupováním reprezentuje školu, proto dbá na slušnost a dobré jméno své školy a ŽP. Poslanci znají a dodržují základy slušného chování při jednáních, diskuzích a ostatních aktivitách ŽP.II. Organizace

Rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky školy závazná. Rozhodnutí vedení školy bude ŽP respektovat. ŽP bude spolupracovat, podávat návrhy, hledat řešení, pomáhat vytvářet dobré klima školy. Z každého jednání je proveden zápis, který má následně každý zástupce třídy k dispozici a podle zápisu informuje o dění v ŽP.

K jednání ŽP může přizvat (po vzájemné dohodě) vedení školy i ostatní zaměstnance školy, případně další hosty.

ŽP je partnerem vedení školy, zejména v otázkách chodu a organizace školy a výuky, prostředí školy, jednání a chování žáků, organizace školních a mimoškolních akcí, propagace školy a vytváření dobré školní prestiže.III. Návrhy

Každý žák má za svoji třídu právo pronést návrh. Pokud bude více jak polovina členů pro, poputuje návrh k řešení do ŽP. Návrh podává poslanec dané třídy.IV. Vznik a složení ŽP

Koordinátorem ŽP je pověřena Mgr. Lenka Šťovíčková, v Sadově Mgr. Tereza Brichtová.

ŽP je složen ze zástupců 1. - 9. tříd. Z každé třídy 2 zástupci. Členové jsou voleni v rámci své třídy - volba se uskuteční v první polovině září.

Třída, která si své zástupce v tomto termínu nezvolí nebo se zástupci jednání ŽP opakovaně nezúčastní, pozbývá možnosti spolurozhodovat o dění ve škole.V. Člen je povinen

Být iniciátorem prospěšných aktivit ve své třídě.

Zastupovat zájmy své třídy v ŽP, přednášet tam připomínky a náměty ze třídy, prostředí a provozu školy a školních zařízení (družina, jídelna, atd.)

Být tvořivý a aktivní v práci ŽP.

Aktivně se zúčastňovat jednání ŽP a přijímat jejich rozhodnutí.

Omluvit svoji případnou absenci na schůzce ŽP (zajistit své zástupce při předpokládané neúčasti).

Pravdivě a nezkresleně informovat své spolužáky o všem, co bylo projednáváno na schůzkách, co bylo doporučeno vedením školy ve směru k žákům školy a spolupracovat se všemi složkami školy.

Přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Snaží se být iniciativní, ochotný. Uznává demokratické principy a chová se podle nich.VI. Práva členů ŽP

Jednat s vedením školy v rámci dohodnutých schůzek.

Upozorňovat na nedostatky ve vybavení školy a navrhovat vhodná řešení.

Upozorňovat na nedostatky a přestupky žáků, zejména na vandalismus a násilí, všímat si svého okolí, nebýt lhostejný, navrhovat a přijímat opatření bránící těmto jevům.

Projednávat a řešit otázky spojené s provozem školy.

Plánovat, připravovat a realizovat školní a mimoškolní činnosti

Přispívat do školního časopisu, rozhlasu a ostatních médií.

Právo vyměnit neaktivního zástupce třídy ve ŽP.VII. Smlouva se zástupcem ŽP

Škola se zástupci ŽP uzavírá na dobu jednoho roku závaznou smlouvu, v níž se zavazuje:

Poskytnout kvalitní trénink v dovednostech, potřebných k dobrému vykonávání funkce poslance ŽP.

Podporovat zástupce ŽP v aktivitách, které jsou pro školu přínosné.

Uznat zástupce vzešlého z demokratických voleb a umožnit mu účast na jednáních a akcích ŽP.

Respektovat výstupy vzešlé z jednání ŽP.

Umožnit zástupcům ŽP účastnit se jednání s vedením školy, pedagogy a zaměstnanci školy.Škola od poslance požaduje:

Informovat o svém zvolení rodiče.                                                                                       Pravidelně se účastnit zasedání ŽP a jeho aktivit.                                                            Spolupracovat s ostatním členy ŽP, třídami, vedením apod.                                                    Pomáhat šířit dobrou pověst školy a ŽP, informovat o aktivitách.                                                Být pozitivním příkladem pro ostatní žáky.


Jaký by měl být správný parlamenťák?

NAŠE PRAVIDLA

* Plní všechny úkoly a řeší je

* Nebojí se vyjádřit svůj názor a dokáže se vyjádřit

* Chodí včas na schůzky

* Je pracovitý, kreativní a má nápady

* Je vnímavý a trpělivý

* Plní role v parlamentu

* Je součástí jednoho týmu

* Vyslechne názor druhého a neskáče druhému do řeči, naslouchá

* Všem pomáhá a je ohleduplný

* Je příkladem pro druhé v chování, v jednání a vystupování

* Umí spolupracovat

* Je zodpovědný, průbojný, důsledný a důrazný

Náš harmonogram

Náš harmonogram: 2018-2019

Měsíc:

Kdo:

Plán:

P

R

O

P

A

G

A

C

EAI

N

F

O

R

M

O

V

Á

N

ÍOČ

I

N

N

O

S

T

IP

R

O

P

A

G

A

C

EAI

N

F

O

R

M

O

V

Á

N

ÍOČ

I

N

N

O

S

T

iZáříKoordinátor ŽP + TU + vedení + ŽP- volby do ŽP, imatrikulace do ŽP – představení členů ve třídách

- seznámení nově zvolených členů s fungováním ŽP

- smlouvy, průkazky, role, kontakty, termíny

- seznámení se zápisníkem

- pravidla ŽP, stmelovací aktivity

- nástěnky, webové stránky

- podněty a řešení ze třídŘíjenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP- pravidla ŽP

- role v ŽP

- kronika, zápisy, info na webovky, nástěnka

- komunikace s vedením

- aktivity

- příprava projektu nebo akce ŽP (naplňování průřezových témat)

- podněty a řešení ze třídListopadKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- zdokonalování týmové práce ŽP

- realizace projektu nebo akce

- dolaďování rolí a jejich náplně

- hodnocení práce ŽP a sebehodnocení

- prezentace výsledků práce

- školní časopis

- podněty a řešení ze tříd

- sebehodnocení žáků ve třídáchProsinecKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP

- vyhodnocení projektu nebo akce, dokumentace

- vánoční oslava, odměna za práci, slavnostní schůzka

- aktivity

- podněty a řešení ze tříd

LedenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP-aktualizace materiálů na webu a ve školních dokumentech

- revize pravidel

- aktualizace nástěnek

- aktivity

- hodnocení pololetní práce, zpětná vazba

- sebehodnocení

- podněty a řešení ze tříd

- ocenění učitelů, komunitní kruhy, tělocvičnaÚnorKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP

- revize rolí

- prožitkové aktivity

- příprava projektu nebo akce ŽP – naplňování průřezových témat

- podněty a řešení ze tříd

BřezenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- Příprava projektu nebo akce

- Aktivity

- Nástěnky a webovky

- Kontrola plnění funkcí v přípravě projektu

- podněty a řešení ze tříd

- sebehodnocení žáků ve třídách

DubenKoordinátor ŽP + TU + vedení- Realizace projektu nebo akce

- zpráva o realizaci projektu, výstupy, fotodokumentace, zveřejnění na web

-reflexe a evaluace projektu nebo akce

- podněty a řešení ze tříd

- exkurze Obecní úřad v Otovicích

KvětenKoordinátor ŽP + TU + vedení + ŽP

- příprava odměnové akce pro ŽP a vybrané žáky tříd (ti, kteří aktivně přispívali k dobrému klimatu ve třídě/škole)

- revize pravidel a rolí

- aktivity

- kontrola webovek a nástěnek

- školní časopis

- podněty a řešení ze třídČervenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- realizace odměnové akce pro ŽP a vybrané žáky tříd (ti, kteří aktivně přispívali k dobrému klimatu ve třídě/škole) – společné zakončení a oslava

- zhodnocení práce ŽP, reflexe

- náměty a připomínky pro nový šk. Rok

- aktivity

- podněty a řešení ze tříd

- uspořádání voleb – pedagogická osobnost + osobnost žáka

- ocenění učitelů, komunitní kruhy, tělocvična

Názor / Námět k Parlamentu

Vaše názory, nápady a podněty můžete posílat na
e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.