Aktivity parlamentu

Pyžamový den

Pyžamový den na 1. stupni v Otovicích

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 připravil žákovský parlament na 1. stupni v Otovicích ...

Číst dál...

Návštěva Obecního úřadu v Otovicích

Návštěva Obecního úřadu v Otovicích

V pondělí 25. března 2019 se žákovský parlament 1. stupně naší školy zúčastnil exkurze na Obecním úřadu v Otovicích...

Číst dál...

Den elektroniky

Projekt Den elektroniky
"Okénko do Vánoc a zajímavostí různých zemí"


V úterý a ve středu 27. - 28.11. 2018 se uskutečnila akce žákovského parlamentu s názvem Den elektroniky aneb „Okénko do Vánoc a zajímavostí různých zemí“. Hlavním cílem projektu bylo:

1. Zjistit zajímavosti z různých zemí světa (způsob života lidí, zvyky, tradice, trávení Vánoc, hlavní údaje o dané zemi, symboly země, vlajky, památky, osobnosti, města, jídlo, jazyk apod.)

2. Pozitivně vnímat kulturu a obyvatele jiných zemí.

3. Poznávat tradice, zvyky a kulturu jiných zemí.

4. Probudit zájem o jiné země.

5. Připravit plakát – prezentaci o dané zemi.

6. Pracovat s PC, tablety, mobilními telefony, kopírkou a tiskárnou, interaktivní tabulí.

7. Vyhledávat informace, zaznamenávat ty nejdůležitější.

8. Pracovat ve skupině, spolupracovat a komunikovat s druhými. Přispívat svojí prací ke zdárnému výsledku skupiny.

9. Prezentovat svoji práci.

10. Pracovat s mapou. Orientovat se na mapě.Na začátku projektu se celý první stupeň sešel ve velké učebně v 5.A. Zde jsme se seznámili s organizací celého projektu a s jeho náplní. Třídní učitelé pak vylosovali názvy zemí jednotlivým skupinám ve své třídě a mohli jsme začít pracovat a tvořit plakáty o dané zemi a k tomu využívat veškerou elektroniku. Další den byl zase společný sraz a proběhla prezentace práce jednotlivých skupin. Zde jsme všichni poslouchali a sbírali nové informace. Na závěr jsme hlasovali o nejlepší plakát a vyplnili test s hodnotícím dotazníkem.

Projekt žáky velice bavil, pracovali s velkým nasazením, zájmem a klidem. Vyplněný test byl důkazem toho, že žáci získali a zapamatovali si mnoho informací o různých zemích a o tom, jak se zde tráví Vánoce. Vytvořené plakáty jsou důkazem toho, jak je práce bavila a jak si dali na plakátech záležet a chtěli mít, co nejlepší výsledek. Prezentace práce a plakátů jednotlivých skupin pak byla pro všechny velikým překvapením. Velkému počtu skupin se velice podařila, žáci se perfektně, jasně a srozumitelně vyjadřovali. A komu se prezentace podařila méně, tak alespoň nabyl nějaké nové zkušenosti a ví, jak příště na to. Celý první stupeň žil tímto projektem včetně vyučujících, kteří si práci pochvalovali a neměli problém s tím komukoliv pomoci, poradit a projekt nějakým způsobem oživit. Díky evaluačnímu dotazníku jsme získali od žáků jednotlivých tříd nejenom pochvalu a podporu do další naší parlamenťácké práce, ale i mnoho nápadů, jak udělat věci příště jinak.

A jak dopadlo hlasování o nejlepší plakát? Za učitele byly všechny skupiny na 1. místě a tak si zasloužily sladkou odměnu. Hlasování žáků dopadlo následovně:Místo

Země

Třída

Body hlasování

$11.      

Česká republika

1.A

9

$12.      

Španělsko

1.A

8Německo

5.A

8

$13.      

Čína

5.A

7USA

4.A

7

$14.      

Francie

3.A

6

$15.      

Švédsko

3.A

4

$16.      

Norsko

5.A

3Austrálie

TH z 2.A

3Rusko

4.A

3

$17.      

Anglie

2.A

2

$18.      

Japonsko

2.A

0Všichni se už těšíme na Vánoce a na další projekt na jaře, kterým bude Pyžamový den.

Fotografie z akce nabízíme ve fotogalerii.

Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková a žápa

Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky
Den elektroniky

Celoškolní projekt žákovského parlamentu – horní komora ve spolupráci „ŠKOLA HROU – ÚNIKOVKA Z NUDY“ (s důrazem na řešení nestandardních úloh a OSV) ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Realizace: květen 2018 Koordinátor: Jitka Topičová Spolutvůrci:

Celoškolní projekt žákovského parlamentu – horní komora ve spolupráci
„ŠKOLA HROU – ÚNIKOVKA Z NUDY
(s důrazem na řešení nestandardních úloh a OSV)
ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
 
Realizace: květen 2018
Koordinátor: Jitka Topičová

 

Spolutvůrci: členové horní komory žákovského parlamentu a všichni členové pedagogického sboru, externí hosté

Cíl projektu

Zkusil/-a jsi někdy únikovou hru? Chceš to zažít? Chceš zjistit, jak jste se spolužáky schopni fungovat jako dobrá parta? Chceš zjistit, jestli ti to pálí?

-řešíme nestandardní úlohy využívající znalosti a dovednosti z matematiky a čtení s porozuměním
-prostřednictvím her a hádanek hledáme a zkoušíme řešení úloh, které z běžné výuky neznáme
-pomocí věkově různorodých družstev podporujeme kooperaci
-využíváme dovedností jednotlivců i vzájemného myšlenkového obohacování ve skupině
-poznáváme se a navazujeme vztahy napříč ročníky
-formulujeme a výstižně vyjadřujeme své myšlenky a názory jak ústně, tak písemně
-zapojujeme se do diskuse
-učíme se naslouchat, ptát se, vysvětlovat a být přístupní názorům druhých
-zkoušíme domluvit se spolu bez zbytečných hádek
-spolupracujeme ve skupině, rozdělujeme si role
-dodržujeme domluvená pravidla hry i časový limit

Začlenění vyučovacích předmětů a průřezových témat

 

Předmět – matematika

1. stupeň - nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení   a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu.

2. stupeň - nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení, jejich argumentační dovednosti a dovednosti modelování v matematice.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejich řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení.Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů - učitel:

- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků;

- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;

- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali;

- vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe;

- nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích     k samostatnému uvažování a řešení problémů;

- nabízí nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;

- provádí se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání;Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV):

1.1 Rozvoj schopností poznávání;

1.5 Kreativita,

1.10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti;

1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika;

1.2.3. Komunikace

1.2.4. Kooperace a kompetice

1.3. Morální rozvoj

1.3.2. Hodnoty, postoje, praktická etika

 
Průběh projektu


1. stupeň       

žáci z Otovic se autobusem dopraví do Sadova, odjezd z Otovic v 8:10

8:30 – 9:00     společné zahájení v tělocvičně – poučení o bezpečnosti, seznámení s cílem akce, programem, s bodováním úkolů, rozdělení do skupin a přesun na stanoviště

9:00 – 11:10   práce skupin na 4 stanovištích (Kufr, slovní hádanky, logické rébusy, tangramy), na 1 stanoviště       25 minut, pak přesun na další stanoviště (9:00/9:40/10:10/ 10:40), při stěhování WC, svačina

11:00 – 11:35společné vyhodnocení skupin v tělocvičně, spočítání bodů, předání cen, evaluace projektu

11:40 – 11:55přejezd otovických žáků do Otovic  

2. stupeň       

8:00 – 8:30     společné zahájení v tělocvičně – poučení o bezpečnosti, seznámení s cílem akce, programem, s bodováním úkolů, rozdělení do skupin

8:30 – 9:00     diskuse s pracovníky dalovické firmy pořádající únikové hry „Hra začíná“

9:00 – 9:15     přesun na stanoviště skupin, svačina, WC

9:15 – 12:15   práce skupin na 1 stanovišti (3–4 únikové deskové hry)

12:15 – 12:30společné vyhodnocení skupin v tělocvičně, spočítání bodů, předání cen, evaluace projektu

Náplně dílen

1.stupeň


Všechny třídy na pracovišti Sadov

Celý den místo výuky budou pro žáky 1.stupně 4 stanoviště s různými hádankami (hra Kufr, logické rébusy, slovní hádanky a tangramy). Řešení bude probíhat ve skupinách, každá skupina získává body za vyřešené hádanky. Po splnění minimálního počtu bodů bude pro skupinu drobná cena. A hlavně se tím každý žák připravuje na řešení opravdové únikové hry.

Stanoviště

1.         Hra Kufr – rozvoj slovní zásoby

2.         Tangramy – rozvoj prostorové představivosti

3.         Slovní hádanky – rozvoj logického myšlení v pojmech

4.         Logické rébusy – rozvoj logického myšlení v číslech a obrazcích

2.stupeň


Všechny třídy na pracovišti Otovice

Pro skupiny žáků 2.stupně jsou připraveny skutečné deskové únikové hry v různé náročnosti. Na každou hru je vymezený čas. Dáte to ve skupině? Za každou vyřešenou únikovou hru získává skupina body. Ale zadarmo to nebude. Tyhle připravené hry jsou fakt hustý!!! Které skupiny zabodují? Bude to i ta tvoje? Ceny pro úspěšné skupiny zajištěny.

A jako bonus – diskuse s bývalým žákem školy Filipem, který pracuje ve firmě pořádající únikové hry v Dalovicích.

Únikové deskové hry se zvyšující se náročností pro 6. + 7. ročník

1.         Opuštěná chata

2.         Tajná laboratoř

3.         Faraónova hrobka

Únikové deskové hry se zvyšující se náročností pro 8. + 9. ročník

1.         Útěk z vězení

2.         Virus

3.         Jaderná hrozba

4.         Chrám Aztéků

Výstupy z projektu

Fotografie, bodovací karty skupin, evaluační tabulky skupin

Evaluace

EVALUACE CELOŠKOLNÍHO PROJEKTU ŠKOLA HROU 7. 5. 2018                            ÚNIKOVKA Z NUDY                                    Název skupiny:Co nás nejvíce v dnešním projektu bavilo?Jak nám fungovala skupinová spolupráce?Co bychom příště udělali jinak?O jaké téma celoškolního projektu máme do budoucna zájem?

Shrnutí z evaluačních dotazníků

Žáci:

- projekt žáky bavil. Na 1.stupni především hra Kufr a slovní hádanky. Na 2.stupni deskové hry z nabídky.

- skupinová práce se žákům celkem dařila, úkoly si rozdělovali, zapojili se. U 1 skupiny byla spolupráce méně efektivní

- příště by při podobné akci více naslouchali, více se snažili, neskákali si do řeči, proložili by hry nějakou pohybovou aktivitou, nehráli by tolik her za sebou, kdyby počasí dovolilo, řešit část úloh venku.

- náměty na další akce: skutečná úniková hra, znovu totéž, turnaj v deskových hrách, vytváření vlastních deskových her, orientační běh, spaní ve škole s noční hrou, hledání pokladu, sbírání slov, příroda, práce s mapou

Pedagogové:

- většinu pedagogů akce bavila, ocenili propojení 1.stupně Sadov a Otovice. Pro některé nebylo téma únikové hry blízké

- spolupráce celkem fungovala, požadavek na větší zajištění ze strany žákovského parlamentu (vzhledem k věku a počtu parlamenťáků a časové dotaci nepovinného předmětu nereálné)

- deskové hry byly pro některé skupiny náročné, především na porozumění zadání a vyřešení některých úkolů bez nápovědy

- lépe se dařilo skupinám, které pracovaly společně na jedné hře („víc hlav více ví“)

- náměty na příště podobné jako u žáků

- poděkování patří i externistům z únikové hry „Hra začíná“ Dalovice, kteří formou diskuse přiblížili žákům 2.stupně, co obnáší tento typ podnikání


Škola hrou aneb...
Škola hrou aneb...
Škola hrou aneb...
Škola hrou aneb...
Škola hrou aneb...
 

Dvojice 2018

DVOJICE

Akce žákovského parlamentu 1. stupně v Otovicích

Ve středu 25. 4. 2018 žákovský parlament uspořádal akci na přání žáků naší školy pod názvem „Dvojice“. Cílem akce byla výměna rolí mezi kamarády ve dvojicích, komunikace, hraní a vzájemné zrcadlení si. Naučit se správně chovat, neporušovat pravidla a vidět sám sebe, jak se chovám vůči druhým. Zapracovat na svých slabých stránkách, poznat více sebe. Vcítit se do druhého a zkusit být v „kůži“ někoho druhého. Žáci byli po celou dobu výuky ve dvojicích a vyměnili si mezi sebou role, hráli toho druhého. Po skončení akce proběhlo v každé třídě hlasování a vyhodnocení celé akce. Žáci odpovídali na otázky: Co jste na tom druhém viděli? Jak jste se cítili v roli druhého? Jak na sobě do budoucna zapracujete?

A jaké byly ve třídách ohlasy? Většině žákům se akce moc líbila a povedla. Zažili jsme při ní hodně legrace a měli jsme alespoň trochu jiný den než klasické učení. Naučili jsme se nevykřikovat a dělat druhým věci, které jsou nesprávné, bylo to dobré zrcadlení. Zjistili jsme, že každý je jiný. Někteří moc hezky hráli toho druhého, některým to zase příliš moc nešlo. Zjistili jsme, že svým chování rušíme druhé při školní práci. Dále pak, že je lepší být sám sebou, než si na někoho hrát a jak je velmi důležité umět si uvědomit své chyby a pracovat na sobě.Bylo dobré, že jsme se mohli vcítit do druhého a vnímat, jak se chová druhý. Byla to legrace, všem výměna rolí šla a docela je ovlivnila – kluci se stali hodnějšími. Navzájem jsme si ukázali, co na sobě vidíme dobrého a špatného.

Akce se všem líbila a již se těšíme na další v novém školním roce.

Vypracovala: Mgr. Lenka ŠťovíčkováDvojice 2018
Dvojice 2018
Dvojice 2018
Dvojice 2018
Dvojice 2018
Dvojice 2018

Měsíc náhodných dobrých skutků

„Měsíc náhodných dobrých skutků“

Akce žákovského parlamentu - 1. stupeň ZŠ v Otovicích

Žákovský parlament uspořádal pro všechny třídy 1. stupně v Otovicích akci s názvem „Měsíc náhodných dobrých skutků“. Cílem bylo v každé třídě zaznamenávat všechny náhodné dobré skutky, které během měsíce žáci vykonali a uvědomění si toho, jak je důležité pomáhat druhým. Na konci akce žákovský parlament skutky vyhodnotil, započítal ty nejdůležitější a vyhlásil vítěze. A protože všichni žáci se s chutí a nadšením zapojili a uskutečnili mnoho dobrých skutků, tak všichni byli odměněni. Zároveň si uvědomili význam a důležitost dobrých skutků.

Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Děti učí učitele

„Děti učí učitele“

V listopadu žákovský parlament na 1. stupni v Otovicích uspořádal akci s názvem: „Děti učí učitele“. Cílem akce bylo, aby si žáci vyzkoušeli roli učitele a učitelé roli žáka a také učit se zábavnou formou a vzájemně od druhých.

Každý žák se měl připravit na výuku, na daný předmět. Vymyslet hodinu a různé zajímavé aktivity, které pak ve třídě vyzkoušel. Myslíme, že se akce velmi podařila a měla úspěch. V tento den jsme se nejenom něco naučili, ale i jsme se zasmáli.

Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
Děti učí učitel...
 

NÁVŠTĚVA Z MŠMT A Z LIBERECKÉHO KRAJE

NÁVŠTĚVA Z MŠMT A Z LIBERECKÉHO KRAJE V ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

Ve středu 15. listopadu 2017 proběhlo v naší škole setkání zástupců MŠMT, Krajského úřadu Libereckého kraje, Krajského úřadu Karlovarského kraje, zřizovatelů naší školy a zástupců školy.

Školu za MŠMT navštívila náměstkyně RNDr. Zuzana Matušková a její tajemnice Mgr. Viola Petrlíková. Z Libereckého kraje to byli Ing. Eva Bartoňová a RNDr. Robert Gamba. Za Karlovarský kraj se zúčastnila Ing. Jana Trantinová. Za zřizovatele školy byli přítomni Stefana Švecová, Ladislav Ludvík, Eduard Frisch a Jindřich Beneš. Ing. Vít Hromádko se z pracovních důvodů setkání nemohl nezúčastnit. Školu hostům představila ředitelka školy Mgr. Jitka Topičová a finanční manažerka Anna Procházková. Na počátku setkání hosty přivítaly také zástupkyně žákovského parlamentu Lucie Tesařová a Dana Gregorová.

Hosté spolu se zástupci školy diskutovali o tématech svazkového školství, školské právnické osoby a o změně financování regionálního školství. Vzájemné sdílení zkušeností bylo pro všechny zúčastněné velmi přínosné. Náměstkyně MŠMT mj. ocenila vysoce profesionální spolupráci všech zřizovatelů školy a také spolupráci se školou.

Poté si hosté prohlédli všechna pracoviště školy, seznámili se s pedagogickými i provozními pracovníky a také s podmínkami vzdělávání. Velké pozornosti se těšila i probíhající přístavba školní jídelny a kuchyně v Otovicích. Návštěvníci si tak mohli vytvořit konkrétnější představu o fungování svazkové školy.

Návštěva proběhla ve velmi přátelském duchu a umožnila navázat užší spolupráci všech zúčastněných. Hostům patří poděkování za čas věnovaný setkání a všem pracovníkům školy i zástupcům žákovského parlamentu poděkování za jeho přípravu a realizaci.    

                                                                                     Mgr. Jitka Topičová, ředitelka školy

Návštěva MŠMT 2...
Návštěva MŠMT 2...
Návštěva MŠMT 2...

Celoškolní projekt „Škola hrou v Otovicích“

Celoškolní projekt „Škola hrou v Otovicích“

Ve středu 10. 5. 2017 se na naší škole uskutečnil celoškolní projekt s názvem „Škola hrou“. Projekt naplánoval, zrealizoval a vyhodnotil náš žákovský parlament. Vše se uskutečnilo s velkou pomocí a podporou všech vyučujících, za což jim velice děkujeme. Projekt v sobě nenásilnou formou ukrýval učivo z předmětů nebo oblastí Cizí jazyk, Náš svět, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, První pomoc a průřezová témata Osobností a sociální výchova a Multikulturní výchova. Projektem jsme chtěli žákům ukázat, že učení může být i zábava a že nemusíme pouze sedět v lavicích! Dalším cílem projektu bylo hravou formou zopakovat nebo se naučit nové poznatky z různých oborů, spolupracovat a komunikovat s druhými, uvědomit si faktory ovlivňující práci v týmu, poznávat se a navazovat vztahy napříč ročníky. Naslouchat, ptát se, vysvětlovat, pomáhat druhým a dodržovat domluvená pravidla hry. Po celý den pracovali žáci ve skupinách a navštěvovali různá stanoviště, kde museli plnit různé zajímavé úkoly a aktivity, které pro ně připravili učitelé školy.

Stanoviště

Vyučující+parlament

Náplň

Příroda

Skupina A

P. Polívka

B. Rojdlová

Práce s interaktivní tabulí - myslivecké pexeso.

Poznávání volně žijících živočichů v ČR, včetně povídání si o nich.

Poznávání dřevin vyskytujících se v našem okolí - jejich využití, historie.

Příroda

Skupina B

J. Trossman

G. Kamírová

E. Šmerdová

Pexeso – květiny, živočichové, jejich poznávání.

Pantomima – zvířata, pojmenovávání zvířecích rodin.

Práce na interaktivní tabuli.

1. pomoc

Skupina A

Bednářová

Š. HankováNácvik volání na tísňovou linku

Určí podle příznaků zranění a poskytne první pomoc. Práce s DVD První pomoc – Záchranný kruh.

1. pomoc

Skupina B

M. Urban

P. Stašová1. Tísňové linky – čísla, jak volat, praktická ukázka

2. První pomoc – stabilizační poloha, masáž srdce, umělé dýchání, krvácení, šok, poranění páteře, zlomeniny, popáleniny

3. Praktická část – šátek, obvaz atd…

Česká republika

Skupina A

P. Alfonso

M. Dere

Pracovní listy dle kategorií 1. – 3., 4. – 5., 6. – 7., 8. – 9. roč.

Skládání modelu ČR na čas v kombinovaných dvojicích dle věku (malý x velký žák).

Česká republika

Skupina B

R. Nedorost

L. TesařováÚniková hra s hádankami o ČR s cílem

získat kód k zámku s klíčem k otevření učebny

Cizí jazyk

Skupina A

Z. Karafiátová

V. Arltová

Výroba kartiček k zalaminování a nalepení na schody.

KARTIČKY S HESLY VE 4 JAZYCÍCH

děti vyhledají ve slovnících, napíšou na počítači a vytisknou, zalaminují (Přízemí – 11- dny v týdnu a roční období, 1. patro – 13 – rok, 12 měsíců, 2. patro – 6 – prosím, děkuji, vítejte, dobrý den, na shledanou, ahoj 16 – rodina, vzdělání, zdraví, přátelství, pracovitost, svoboda, láska, pohoda, porozumění, věrnost, upřímnost, statečnost, skromnost, laskavost, obětavost, tolerance, harmonie atd.

Cizí jazyk

Skupina B

R. Husáková

D. Gregorová

Hry, soutěže, kvarteto, kostky – scrable – slož slovo, pexesa, puzzle, pracovní listy, Logico piccolo, kvízy, písničky a básničky.

Historie

Skupina A

M.Horváthová

K. Kunclová

Co se žáci dozvědí?

Info o Janu Nepomuckém

$11.       omalovánky JN

$12.       pexeso panovníků 

$13.       přiřazování textu k historickým osobnostem

$14.       pracovní list o JN

$15.       stolní hra Umění

Historie

Skupina B

R. Heinic

J. Kohout

A jak to celé dopadlo? Vyhodnocení projektu ukázalo, že se projekt velice podařil, líbil a měl úspěch, což dokazuje tabulka hlasování.

Hlasování – vyhodnocení projektu

Žáci obou stupňů

Vyučující

Projekt a práce byla perfektní - 1
 (počet žáků)


92 hlasů

11 hlasů

Projekt a práce byla normální - 2

(počet žáků)

22 hlasů

0 hlasů

Projekt a práce se mi nelíbila - 3

(počet žáků)

1 hlas – bohužel bez udání důvodu, proč hlasoval/la za 3 – nesplněna podmínka

0 hlasůŽáci byli nadšeni, ocenili jinou formu výuky, byli rádi za to, že neseděli pouze v lavicích, že mohli spolupracovat a plnit různé zajímavé úkoly a hry.  Vyhodnocení projektu se konalo v tělocvičně školy, kde se vyjadřovali zástupci jednotlivých skupin a odpovídali na otázky: Jaké stanoviště se nejvíce líbilo a proč? Jaká byla spolupráce a komunikace ve skupině? Byl zde nějaký narušitel? Někdo bez zájmu? Jakou máte průměrnou známku? Odpovědi byly z velké části kladné, nejvíce byla oceněna stanoviště Česká republika (p. uč. Nedorost, Alfonso) a Přírodověda (p. uč. Polívka). Na závěr každý účastník vhodil hlas do připravené krabičky a žákovský parlament spočítal hlasy. Dále všichni poděkovali vyučujícím za to, že se k náplním na stanovištích postavili „hodně dobře“, měli perfektní nápady a připravili žákům úplně jiný den ve škole – prý nejlepší den v roce. A to dokazují fotografie ve fotogalerii.

Vypracovala KOO žák. parlamentu a celé akce: Mgr. Lenka Šťovíčková

Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...
Projektový den ...

Podkategorie