Mateřská škola

Vítáme Vás na stránkách našich mateřských škol sdružených pod REGION KARLOVARSKÝ VENKOV. Skládáme se ze tří škol: Otovice , Sadov a Hájek. Dvě mateřské školy jsou jednotřídní a jedna trojtřídní. V jednotlivých třídách jsou zpravidla děti od 3 do 6 let.
   Vzhledem k tomu, že naše školy se nachází v blízkosti přírody, tak i naše programy jsou zaměřené na environmentální a ekologickou výchovu.
   Všechny mateřské školy pracují na základě společného školního vzdělávacího programu s názvem Tajemství lískových oříšků. Tento program je následně rozpracován jednotlivými třídami do třídních vzdělávacích programů, které se každoročně obměňují.
   Pobyt v mateřských školách zpestřujeme dětem návštěvou divadel různého druhu, seznamujeme je přímo s živými zvířaty / ZOO, Ekocentrum, draví ptáci v MŠ,obora v Hájku../,pořádáme besedy o myslivosti,navštěvujeme výstavy výtvarných prací pohádkových ilustrátorů, seznamujeme děti s bezpečností / besedy s policií, hasiči../, připravujeme pro děti sportovní olympiádu, seznamujeme je s plaváním, svá kouzla jim předvádí kouzelníci, jezdíme na krátké školy v přírodě a výlety do okolí, pořádáme akademii mateřských škol pro rodiče, dále vánoční besídky, rozloučení s předškoláky a další aktivity.
   Děti mají v našich školách opravdu pestrý program.
   Paní učitelky individuálně přistupují ke každému dítěti a myslíme, že děti se u nás cítí velmi dobře.
   Dále se v našich školách děti mohou přihlásit do kurzu angličtiny typu Helen Doron od nejútlejšího věku a tento kurz následně probíhá při našich základních školách v Sadově a Otovicích a stejně i do tanečního kroužku Fantazie.

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Název: Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov
Sídlo: 362 61 Sadov 32
IČ: 71 340 696
(dále jen škola)

Zpracoval: Z. Krajsová, Mgr. J. Topičová   Kontroloval: Mgr. Jitka Topičová
Platnost: 1. 9. 2015                                   Závaznost: celoškolní
Datum vydání: 29. 5. 2015                       Vydává: Mgr. Jitka Topičová
Nahrazuje: směrnici č. 18 z 19. 12. 2012 
Doplňuje: Z. Krajsová, Mgr. J.Topičová
Počet stran: 2

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov Mgr. Jitka Topičová (dále jen škola), na základě ustanovení 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, vydává tuto směrnici: 

Článek č. 1 - Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata) nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty

Článek č. 2 - Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
 
Článek č. 3 - Úplata
 1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem činí 400,-Kč za příslušný kalendářní měsíc
 2. V případě celoměsíční nepřítomnosti se po dohodě s ředitelkou školy platí udržovací poplatek ve výši 200,-Kč na dítě a měsíc.
 3. Děti zaměstnanců docházející na celodenní docházku platí 200,-Kč za dítě a měsíc.
 4. Pokud je docházka dítěte omezena rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, stanoví se úplata ve výši 250,-Kč za měsíc.
 5. Předškolní děti jsou od úplaty osvobozeny na 1 školní rok (tj. 10 měsíců). Pokud má dítě odklad povinné školní docházky, v následujícím školním roce opět školné hradí. Předškolní děti hradí částku ve výši 100,-Kč měsíčně, která je určena na akce MŠ. Pokud dítě v předškolním věku do MŠ nedochází a tím neuplatňuje nárok na osvobození, při případném odkladu školní docházky již toto osvobození uplatnit nemůže.
 6. V době letních prázdnin hradí školné pouze děti, které se do mateřské školy přihlásí (na prázdniny) a to v plné výši 400,-Kč za měsíc.  

Článek č.4 - Podmínky splatnosti úplaty

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce.
 2. Úplata je hrazena pouze v hotovosti na jednotlivých školkách osobě určené ředitelkou školy. 

Článek č. 5 - Prokázání nároku na osvobození od úplaty 
 1. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
 2. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce školy prokáže.
 3. Osvobození od úplaty z důvodu pobírání dávek státní sociální podpory nebo dávek pěstounské péče se stanovuje vždy na kalendářní čtvrtletí.

Článek č. 6 - Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. 9. 2015.


V Sadově dne 29. 5. 2015          
Mgr. Jitka Topičová – ředitelka základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov


Provozní řád
 /vytvořeno 1.9.2014/
 

Vnitřní řád mateřské školy:

  Mateřské školy jsou v provozu od 6.30 do 16.30, mimo oznámených dnů. Celková kapacita našich škol je 110 dětí. Třídy se zpravidla naplňují podle kapacity jednotlivých tříd od 12 do 28 dětí ve věku od 3 do 6/7/ let.
  Zápis se koná ve všech školách stejně, vždy okolo 25.3. na následující školní rok. K zápisu je NUTNÉ, aby se dostavili i rodiče, kteří si vyplnili přihlášku v dřívějším termínu. Rodiče obdrží ,,Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“se zdůvodněním do 3 týdnů od zápisu .

Poplatky v MŠ:

      1. STRAVNÉ – platí se do 15. dne na následující měsíc
                           * činí 30,- Kč na den, děti s odkladem školní docházky, které dovrší 7 let hradí 32,- Kč na den
                           * polodenní děti dostávají odpolední svačinu při odchodu z MŠ  /nebo činí úhrada 23,-Kč a 25,- Kč starší děti/
 

Organizace dne v mateřské škole:
 
 6.30 – 8.30 : spontánní hry dětí a případně výtvarné, či pracovní činnosti
 8.30 – 9.00 : hygiena, ranní cvičení
 9.00 – 9.15 : hygiena, svačina
 9.15 – 9.45: didakticky cílené činnosti a individuální péče o děti se specifickými potřebami
 9.45 – 11.45: pobyt venku
 11.45 – 12. 15 : hygiena, oběd
 12.15 – 14. 15 : hygiena a odpočinek
 14.15 – 14.30 : hygiena a svačina
 Od 14.30 odpolední vzdělávací činnost skupinová nebo individuální a spontánní hra do 16.30

Časový rozvrh je flexibilní, učitelky reagují na individuální potřeby dětí a školy.


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTI POTŘEBUJÍ:

  • BAČKORY pokud možno nazouvací bez suchých zipů a přezek / ne pantofle,cvičky. sandály../
  • PLASTOVÝ HRNEČEK – podepsaný na pitný režim / MŠ Otovice NE/
  • PLÁŠTĚNKU
  • HOLINKY
  • PYŽAMKO
  • OBLEČENÍ DO TŘÍDY / punčocháče nebo legíny nebo tepláčky, aby se děti mohly dobře pohybovat/
  • OBLEČENÍ NA VEN, které si děti mohou umazat
  • Náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky či punčocháče
  • 2x do roka 1 velké balení papírových kapesníků , případně vlhčené ubrousky
Všechny věci je potřeba mít PODEPSANÉ!!
 

PŘÍCHODY A ODCHODY:

 Učitelky zodpovídají za Vaše děti od přímého převzetí dítěte do předání rodičům nebo zástupcům zapsaným v evidenčním listě. Při předání nahlaste učitelkám případný změněný stav dítěte / např. úraz, špatný spánek atd./

 Dítě s akutní rýmou, kašlem, horečkou , infekční vyrážkou nebo zavšivené do školy nepatří!

 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE STRANY MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU ZVEŘEJNĚNY NA NÁSTĚNKÁCH PRO RODIČE, učitelky nemusí informovat každého rodiče osobně!!

 Rodiče by měli hlásit učitelkám veškeré změny v osobních údajích / tel. čísla, jméno, adresa../, aby rodiče mohli být okamžitě informováni v případě onemocnění či úrazu.
 

Personální obsazení mateřských škol: 2014/2015
 

MŠ HÁJEK

Krajsová Zuzana – zástupce ředitelky pro MŠ , TŘÍDA MOTÝLKŮ, učitelka 
Škodová Lenka – učitelka
Mašatová Michaela – učitelka TŘÍDA BERUŠEK
Javorčáková Martina – učitelka
Hroudová Jana – učitelka TŘÍDA ŽABIČEK
Němejcová Katarína – zajišťuje úklid a praní prádla
Poppová Štefanie – kuchařka
Kiliánová Věra – pomocná kuchařka
 

MŠ SADOV

Černá Táňa – učitelka
Fornousová Michaela – učitelka
Kiliánová Věra – zajišťuje ranní úklid
Přenosilová Blažena – zajišťuje polední a odpolední úklid
Pražáková Kateřina – kuchařka
Stoberová Marta – pomocná kuchařka
 

MŠ OTOVICE

Heinrichová Hana – učitelka
Houšková Klára – učitelka
Patočková Michaela – zajišťuje úklid
Eiglerová Taťána – kuchařka
Hájková Kamila – kuchařka
Ledvinová Jitka – pomocná kuchařka

Mateřská škola Hájek

Mateřská škola Hájek

Zimní škola v přírodě- Berghof- Nové Město u Jáchymova

     Jako každý rok v zimě se naše mateřská škola z Hájku vypravila na zimní školu v přírodě do hor. Pět dní jsme strávili na Novém Městě v útulném hotelu Berghof. Pouze nejmladší děti z oddělení „Žabiček“ za námi každý den dojížděly, aby nepřišly o školkové radovánky na sněhu.

     Pobytem na horách provázeli děti tři sněhuláci a paní Zima, která dávala dětem ke splnění úkoly pro získání kouzelných knoflíků. Děti plnily úkoly s neuvěřitelným zapálením a radostí. Počasí nám letošní rok opravdu přálo, a tak si děti zimních radovánek naplno užily!

     Děkujeme za spolupráci rodičům, personálu hotelu a především dětem za jejich statečnost a neubývající síly!

     Již nyní máme zamluvený termín na následující školní rok a těšíme se!


Zimní škola v p...
Zimní škola v p...
Zimní škola v p...
Zimní škola v p...

MŠ Hájek - návštěva porcelánky v Nové Roli

MŠ Hájek - návštěva porcelánky v Nové Roli

19.9.2018 navštívily děti z MŠ v Hájku provoz porcelánky v Nové Roli, kde se seznámily s výrobou porcelánu a samy si vyrobily vlastní hrnečky. Byl to velice silný zážitek jak pro děti, tak pro učitelky.

MŠ Hájek - návš...
MŠ Hájek - návš...
MŠ Hájek - návš...
MŠ Hájek - návš...
MŠ Hájek - návš...

Podkategorie