Kdo jsme

Kdo jsme

Charakteristika školy

1.1 Poloha a zaměření školy
 • Jsme svazková škola, jejíž jednotlivá pracoviště se nacházejí SZ od Karlových Varů
  v obcích Otovice (Děpoltovická 71), Sadov (Sadov 32) a Hájek (Hájek 85). Mapka s přesnou polohou je k dispozici na webových stránkách školy
  www.skolaplnapohody.cz . Dopravu do škol zajišťuje školní autobus, který přepravuje děti z Regionu Karlovarský venkov.
 • Zaměřujeme se na rozvoj žáků v cizích jazycích (anglický, německý, ruský). Jsme moderní školou – podporujeme technické vzdělávání, rozvíjíme u žáků dovednosti v oblasti ICT. Tuto stránku školy vyvažujeme aktivní podporou výtvarné, hudební, tělesné, taneční výchovy a světem práce. Kromě rozvoje komunikace v cizích jazycích
  a ekologického přemýšlení rozvíjíme individuální nadání žáků a umožňujeme jim poznávání světa kolem nás i světa uvnitř nás. Inkluzivně vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme komunitní škola, která kromě výše uvedeného zajišťuje i volnočasové aktivity pro žáky školy i jejich rodiče. Vytváříme bezpečné prostředí pro všechny. Ve škole je příznivé sociální klima. 
1.2 Velikost a úplnost školy
 • Spojené zařízení mateřské a úplné základní školy se školní jídelnou a družinou s působností v obcích Sadov, Otovice a Hájek.
 • Jsme úplnou školou. Výuka na 1. stupni probíhá v některých třídách malotřídně, tj. spojením dvou ročníků.
 • V současné době má škola 236 žáků v základní škole.
 • Jsme školou svazkovou.
            Obec Hájek – 3 třídy mateřské školy
            Sadov – 1 třída mateřské školy, 1. – 5. ročník ZŠ  
            Otovice – 1 třída mateřské školy, 1. až 9. ročník ZŠ

1.3 Vybavení školy - materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování našeho ŠVP

             Materiální podmínky:  
 • Všechny školní budovy jsou postupně renovovány, popř. rozšiřovány tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na podmínky vzdělávání. Disponujeme nově vybudovanými moderními venkovními sportovními areály v Otovicích i v Sadově. Všechna pracoviště jsou vybavena kuchyní i jídelnou.  
 • Všechna zařízení mají školní zahradu využívanou k aktivnímu pohybu žáků, v Sadově a Otovicích jsou k dispozici menší tělocvičny, které postupně dovybavujeme různorodým náčiním a nářadím.
 • K dispozici jsou 4 počítačové učebny. Výpočetní technika je využívána v rámci výuky, školní družiny i ve volném čase žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici osobní notebooky, které využívají i při výuce.
 • Některé třídy 1. i 2. stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí, Active Boardy nebo dataprojektory.
 • V budově otovické školy funguje pobočka krajské knihovny s informačním centrem. Tuto knihovnu mohou žáci i pedagogové využívat dle potřeby.
 • Kmenové učebny umožňují výuku odborných předmětů.
 • Prostory pro uložení pomůcek se nachází v kmenových třídách, které jsou vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech.
 • K pořádání společných a hromadných kulturních akcí využíváme pravidelně sál v Kulturním domě v Sadově.
 • Třídy prvního stupně jsou v Otovicích po skončení vyučování využity jako prostory pro zájmovou činnost – školní družiny, klub, zájmové kroužky. Prostory jsou vybaveny vhodným nábytkem a pomůckami. V Sadově je pro tyto činnosti vybudován samostatný prostor.
 • Prostory pro odkládání obuvi jsou v budově v Otovicích ve vstupní hale. Oděvy žáci mohou odkládat na věšáky na chodbách u své třídy. V Sadově jsou vybudovány šatní skříňky při vstupu do budovy.
 • Ve škole máme prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC, umývárny a sprchy, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám žáků daného věku a příslušným normám.
 • Prostorem určeným k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech, je sborovna. Prostředky první pomoci, kontakty na lékaře či jiné speciální služby jsou dobře dostupné. Určení vyučující jsou průběžně proškolováni k poskytování první pomoci.
 • Vybudovali jsme také prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitel, zástupce ředitele, hospodářka, správce sítě aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou.
 • Využíváme učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační techniku a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování podporující aktivitu
  a tvořivost žáků.
            Hygienické podmínky:
 • Dodržujeme vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení, věk žáků, vhodný stravovací a pitný režim.
 • V našich prostorách je zdravé prostředí - podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů).
 • Chráníme žáky před úrazy, násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.
 • Ve škole jsou výrazně označena všechna nebezpečná místa. Pravidelně jsou prováděny revize zařízení a prostor.
            Personální podmínky:
 • Pedagogičtí pracovníci disponují potřebnými profesními dovednostmi - komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost.
 • Nabízíme odbornou pomoc žákům a jejich rodičům - spolupráci se speciálními pedagogy, s poradenskými zařízeními, asistenty, školním logopedem, metodikem prevence, výchovným poradcem atd. Zajišťujeme poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách. Předáváme informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání.
 • Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace
  a spolupráce.
 • Řídící pracovníci disponují výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, jsou schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopni poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům.
 • Učitelé školy se podílejí na přípravě a realizaci ŠVP ZV.
            Organizační a jiné podmínky:
 • Vytváříme pohodové prostředí zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky
  a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy.
 • Máme rozvinutý funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům,
  učitelům, vedení školy, rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem.
 • V průběhu velké přestávky nabízíme žákům řízené relaxační činnosti v tělocvičně. K dispozici je malý bufet.
 • Vzdělávání propojujeme se skutečným životem – klademe důraz na osvojování praktických zkušeností žáků.
 • Respektujeme individualitu žáků a věkovou přiměřenost. Provádíme motivující hodnocení. Žáky hodnotíme v souladu s individuálními možnostmi a jejich pokrokem s dostatkem zpětné vazby. 
 • Naplňujeme potřeby žáků - všestranný rozvoj žáka je hlavním momentem v přípravě
  a realizaci vzdělávání.
 • V naší škole je příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou a školou.
 • Žáci se mohou spolupodílet na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu demokratického společenství - budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce.
 • Dbáme na včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni.
 • Respektujeme potřeby jedince a jeho aktuální životní situaci.
 • Na škole jsou stanovena základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči.
 • Zajišťujeme spolupráci s rodiči žáků a s veřejností (např. školskou radou) - seznamování se záměry školy, cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, pravidly života školy, vzájemné hledání při řešení problémů žáků.
 • Vzdělávací strategie je otevřená vůči rodičům. Naše škola vlastní certifikát Rodiče vítáni. Rodiče mají možnost účasti ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou.
 • Podílíme se na vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.

1.4 Charakteristika pedagogického sboru
 • Personál školy tvoří cca 20 pedagogů, 6 vychovatelů ŠD a ŠK, 7 asistentů pedagoga a 14 technicko - hospodářských pracovníků. Všichni zaměstnanci si cení velmi dobré vzájemné spolupráce.
 • Většina pedagogů splňuje požadovanou kvalifikaci, ostatní pedagogové si ji doplňují dálkovým studiem. Všichni pedagogové přistupují ke své práci zodpovědně, respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého žáka. Na škole je stanoveno 8 koordinátorů (uvedeno níže v organizačním schématu).
1.5 Charakteristika žáků
 • Škola přednostně přijímá žáky ze spádové oblasti Regionu Karlovarský venkov. Partnerské klima a zaměření školy k nám přivádí i žáky z jiných oblastí.
1.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 • Spolupracujeme s MŠMT při přípravě Standardů vzdělávání
 • Realizujeme jazykové výjezdy do příhraničních oblastí
 • Spolupracujeme se SCIO
 • Spolupracujeme se SPŠ Ostrov
 • Zapojujeme se do projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
1.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 • Při škole pracuje Klub přátel dětí, který organizuje akce zaměřené na neformální setkávání rodičů, žáků a pracovníků školy. Přispívá na školní aktivity, čímž obohacuje činnost celé školy.
 • Při škole pracuje školská rada, která se schází 2x ročně.
 • Úzce spolupracujeme se všemi třemi obecními úřady, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálními pedagogickými centry v Karlových Varech a Plzni a se střediskem výchovné péče v Karlových Varech.
 • Úzce spolupracujeme se ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary. Přímo v jednotlivých školních budovách probíhá hudební nauka a výuka hry na některé hudební nástroje.
 • Ve spolupráci s Klubem přátel dětí pořádáme Ples školy a Slavnosti učení.
 • Rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci formou webových stránek školy, školního časopisu, třídními schůzkami a konzultačními hodinami, žákovským deníkem, setkáváními s rodiči a žáky na aktuální téma, školními slavnostmi aj.
 • Spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií KV (dopravní hřiště), Krajskou knihovnou v Karlových Varech, mysliveckými sdruženími MS při Farmě Kubernát a MS Bor, rybářským svazem, interaktivní dílnou v Galerii Davida Bechera, karlovarskou hvězdárnou, DDM v Karlových Varech a Ostrově.
 • Účastníme se kulturních a sportovních akcí – divadla, výchovné koncerty, výstavy, DFFOH v Ostrově.
 • Pravidelně připravujeme vánoční vystoupení pro obnovu kostela v Sedleci a vánoční vystoupení v KD Sadově. Zpíváme u vánočního stromku v Otovicích i v Sadově.  
 • Žáci školy se mohou zapojovat do různých soutěží.
1.8 Další aktivity školy
 • Žáci mají k dispozici bohatou nabídku volnočasových aktivit v rámci zájmových bloků školní družiny, školního klubu a zájmových kroužků.
 • Organizujeme celoškolní projekty zaměřené na zkvalitnění klimatu školy a na realizaci obsahu průřezových témat.
 • Většina tříd se jedenkrát ročně zúčastní několikadenního výjezdu mimo školu zaměřeného na sportovní, poznávací nebo „stmelovací“ aktivity.
 • Ve škole aktivně funguje žákovský parlament složený z žáků všech ročníků. Žáci se mohou vyjadřovat k fungování školy, vyjadřovat slušnou formou své názory, vyjednávat o realizaci nápadů a uskutečňovat je. Prostřednictvím žákovského parlamentu vedeme žáky k odpovědnosti a ke vztahu k svému okolí. Podporujeme zlepšení klimatu na škole, propojujeme komunikaci mezi žáky, vedení školy, učiteli i rodiči. Vedeme žáky k odpovědnosti za rozhodování o třídě a škole.