Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Č. j.: ZSAMSRKV/466/2020
Účinnost od : 1.9.2020               

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí školního řádu Základní školy Regionu Karlovarský venkov.

Pochvaly:

Kázeňská opatření:

Hodnocení chování: 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka:

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách:


Klasifikace:

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do skupin: 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

Kritéria pro předměty s převahou teoretického zaměření:

Stupeň 1 (výborný)

Stupeň 2 (chvalitebný)

Stupeň 3 (dobrý)


Stupeň 4 (dostatečný)

Stupeň 5 (nedostatečný)

Kritéria pro předměty s převahou praktických činností:

Stupeň 1 (výborný)

Stupeň 2 (chvalitebný)

Stupeň 3 (dobrý)

Stupeň 4 (dostatečný)

Stupeň 5 (nedostatečný)


Kritéria pro předměty s převahou výchovného zaměření:

Stupeň 1 (výborný)

Stupeň 2 (chvalitebný)

Stupeň 3 (dobrý)

Stupeň 4 (dostatečný)

Stupeň 5 (nedostatečný)


Sebehodnocení:

Slovní hodnocení:

Způsob získávání podkladů pro hodnocení:

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí školního řádu Základní školy Regionu Karlovarský venkov.

V Sadově 31.8.2020      Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy 

 

 


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov