Školní řád

Č. j.: ZSAMSRKV/466/2020
Účinnost od : 1.9.2020               

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitel Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov, Sadov 32, 362 61 Sadov (dále jen škola) tento školní řád. 

Obsah školního řádu:

1)   podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,
2)   provoz a vnitřní režim školy,
3)   podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
4)   podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,
5)    pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.

1.1 Žáci mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby dle školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich      a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, a své stanovisko k nim odůvodnit,
d)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dle školského zákona.

1.2 Žáci mají povinnost:

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.


1.3 Práva zákonných zástupců:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí,
b) volit a být voleni do školské rady,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, 
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí dle školského zákona.


1.4 Povinnosti zákonných zástupců:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (zejména jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu žáka, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o zdravotním stavu žáka, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení).

Dokládání nepřítomnosti žáka ve vyučování

Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamuje zákonný zástupce nejpozději do 2 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, kontaktuje ho třídní učitel a zjišťuje důvod nepřítomnosti žáka. 
Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá písemně jeho zákonný zástupce do 3 dnů po nástupu žáka do školy na omluvný list.
Uvolnění z jedné vyučovací hodiny ev. na jeden den poskytuje v odůvodněných případech třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Uvolnění žáka se uskuteční pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení školy vyzvedne žáka zákonný zástupce nebo jím určená jiná osoba. 

Postup školy při řešení neomluvené absence:

• do 10 neomluvených hodin-neomluvená absence žáka je řešena pohovorem se zákonným zástupcem žáka a je vyhotoven zápis z jednání,
• od 11 neomluvených hodin–je svolána školní výchovná komise, následuje oznámení orgánu sociálně – právní ochrany dětí, je vyhotoven zápis z jednání.

1.5 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole:

Žák zdraví všechny dospělé osoby ve škole, při vzájemném setkání zdraví „dobrý den“ a při odchodu „na shledanou“. Všechny zaměstnance školy zdraví i na veřejnosti. Ke všem pracovníkům školy a dospělým osobám ve škole i na veřejnosti se žáci chovají slušně a zdvořile. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všechny informace o žákovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.  Všechny strany se při jednání vzájemně respektují, vystupují vstřícně, konstruktivně a slušně.


2. Provoz a vnitřní režim školy.

2.1 Vstup do školy

Žáci vstupují do školy s použitím zapůjčeného čipu, do budovy nevpouštějí žádné další osoby. V případě ztráty čipu je žák povinen neprodleně informovat třídního učitele, který zajistí okamžité zablokování a vytvoření nového přístupového kódu na čip. Budova školy je žákům přístupná od 7.40 hodin; žáci vstupují do budovy ukázněně, očistí si obuv, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Zákonní zástupci vstupují do budovy školy se žáky jen v nezbytných případech, osobě vykonávající dohled sdělí účel návštěvy, příchod cizí osoby je nahlášen příslušnému pracovníkovi. 
Po příchodu do školní budovy se žák v prostorách určených k odkládání oblečení přezouvá a odkládá si svrchní oblečení. Přezůvky si žáci odnášejí po skončení výuky domů nebo si je ukládají ve spodní poličce v šatně. Na pracovišti v Otovicích se žáci přezouvají již při vstupu do vestibulu a obuv přenesou v ruce do botníku. Žáci mohou také využít své vlastní návleky, ve kterých dojdou k botníku a přezují se. V šatnách jsou žáci povinni udržovat pořádek.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci (větší částky peněz nebo cenné věci), případně předměty, které by mohly ohrozit kázeň nebo bezpečnost. Přicházejí do školy vhodně a čistě oblečeni. 


2.2 Režim školy

rozdělení vyučovacích hodin

1.hodina  08:00 – 08:45  
2.hodina  08:55 – 09:40
3.hodina  09:55 – 10:40
4.hodina  10:50 – 11:35
5.hodina  11:45 – 12:30
6.hodina  12:40 – 13:25
7. hodina 13:30 – 14:15
8.hodina  14:20 – 15:05

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Čas určený pro vyučovací hodiny a přestávky je ve škole signalizován zvoněním, které žáci respektují. Po zvonění sedí žáci na svých místech, mají připraveny učebnice a pomůcky a čekají na příchod vyučujícího. Po jeho vstupu pozdraví povstáním. Služba hlásí nepřítomné žáky. V případě, že se do 5 minut po začátku hodiny nedostaví vyučující, je služba povinna to oznámit zástupci ředitele školy, popřípadě sekretářce školy. 
Ve vyučovací hodině pracuje žák samostatně a aktivně, případně se aktivně podílí na práci pracovní skupiny podle pokynů vyučujících. Neruší nevhodným chováním práci svých spolužáků. K dialogu s vyučujícím či mezi spolužáky se hlásí zdvižením ruky. Při vzájemné komunikaci ve třídě respektuje společenská pravidla. Při odchodu ze třídy nebo z odborné učebny uloží žák potřebné věci či pomůcky podle pokynů a pravidel (uložení židlí, ukončení provozu počítačů, uložení pomůcek atd.) a zanechá po sobě čisté a uklizené pracovní místo. V odborných učebnách (počítačová učebna, tělocvična aj.) dodržují žáci bezpečnostní řády těchto učeben
Přestávky tráví žáci v učebnách nebo na chodbách na jednotlivých poschodích školy, kde je vykonáván pedagogický dohled. Do sborovny, ředitelny a kanceláře vstupují žáci jen ve výjimečných případech a jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni, v ostatních případech se obracejí na osobu vykonávající dohled. Čas přestávek žáci účelně využívají k občerstvení a k případným hygienickým potřebám. Při použití WC žáci zachovávají pravidla hygieny a čistoty. V těchto prostorách se zbytečně nezdržují. Žákům je zakázáno v průběhu vyučování a o přestávkách bez souhlasu opouštět budovu školy. 
Na konci vyučování žáci uklidí třídu, vyučující zkontroluje úklid a uzavření oken. Po skončení vyučování jsou žáci vyučujícím odváděni do školní družiny, ev. jídelny. Žáci, kteří neobědvají ve školní jídelně ani nenavštěvují školní družinu, opouštějí školu po skončení vyučování.

Žáci 2. stupně se o volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (ev. před začátkem vyučování) zdržují pouze ve třídě se stanoveným pedagogickým dohledem a řídí se jeho pokyny podobně jako v době výuky (hlásí odchod na WC, na oběd aj.). Pedagog vede docházku žáků do těchto hodin. Žáci, kteří nejsou přítomni na těchto hodinách se v této době pohybují mimo areál školy (tj. mimo budovu školy a školní zahrady) a zodpovědnost za jejich bezpečnost a chování v tuto dobu přebírá jejich zákonný zástupce.

Škola informuje zákonné zástupce žáků o organizaci vyučování, mimoškolních aktivitách, volných dnech, úpravách vyučovacích hodin, provozu školní družiny a způsobu stravování prostřednictvím žákovských knížek, žákovských záznamníků, třídních schůzek a webových stránek školy.

2.3 Režim při akcích konaných mimo školu

Při organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky (ev. její ekvivalent) nebo jinou písemnou formou.

Při přecházení žáků na místa vyučování a při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagog žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti a poučení zapíše do třídní knihy a tiskopisu o akcích konaných mimo školu, který je přílohou třídní knihy. Pro školní výlety, exkurze, lyžařské kurzy, jazykové pobyty a další výjezdy platí zvláštní bezpečnostní ustanovení, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Dosahované výsledky a chování žáka na těchto akcích je součástí celkového hodnocení a klasifikace žáka.


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Poučení o bezpečnosti a požární ochraně provádí třídní učitel, případně další vyučující na začátku školního roku a dále před každou akcí pořádanou mimo areál školy. O poučení je vždy proveden příslušný zápis do třídní knihy. Poučení provádějí pravidelně také učitelé odborných předmětů, kde hrozí zvýšené riziko   úrazů (tělesná výchova, fyzika, chemie, praktické činnosti atd.). Při výuce v tělocvičně a v jiných odborných učebnách dodržují žáci vnitřní řády těchto učeben. Vyučující předmětu vyučovaného ve jmenovaných prostorách provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků se provádí před každou akcí, která je součástí výuky a koná se mimo školu.

Ve školních budovách žáci mají zákaz zapojovat elektrické spotřebiče do elektrické sítě, i když jsou to učební pomůcky. S těmito pomůckami mohou manipulovat pouze pod dohledem vyučujícího. Všechny přenosné elektrické přístroje používané ve škole, včetně učebních 
pomůcek, podléhají pravidelné odborné revizi. V rámci prevence před možným požárem žáci nenosí do areálu školy zápalky, zapalovač či jiný zdroj otevřeného ohně.

Každý úraz, vznik škody nebo ztrátu či poškození osobní věci, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, žák hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy poskytnou při úrazu žákovi první 
pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy, zaznamenají do Knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem úrazu nebo ten, který se o něm dověděl první. Zaměstnanci jsou seznámeni s místem 
uložení prostředků první pomoci. Školním úrazem není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

Všichni žáci chrání při pobytu ve škole své zdraví i zdraví svých spolužáků; žákům jsou přísně zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo ohrožují zdraví spolužáků. Je zakázáno kouřit a požívat alkohol v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat (přinášet je, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, přechovávat) a vstupovat do školy pod jejich vlivem. Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší vzniklou situaci pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně v součinnosti se zdravotnickou službou, Policií ČR a odborem sociálně právní ochrany dětí. Současně jsou vyrozuměni zákonní zástupci žáka. Takové jednání žáka bude považováno za hrubé porušení školního řádu.

Žák má právo na ochranu před projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií, k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli. Tyto projevy jsou v prostorách školy a při všech školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu (o konkrétním výchovném opatření rozhodne po projednání v pedagogické radě ředitel školy). V případě takovýchto projevů chování svolává škola výchovnou komisi, informuje zákonné zástupce a dle platných zákonů má ohlašovací povinnost vůči orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, Policii ČR apod.


4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. V případě ztráty žákovské knížky žák uhradí částku odpovídající její ceně; v případě poničení či ztráty učebnice je žák povinen koupit učebnici novou, popř. uhradit cenu učebnice. Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku školy, žáků či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu na majetku školy hlásí žák vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníkovi školy.


5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 

6. Závěrečné ustanovení

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020, je vydán na dobu neurčitou a ruší školní řád ze dne 1.9.2016.

V Sadově 31.8.2020      Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy 

 

 

 


© 2021 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov