Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

SMĚRNICE č. 18

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov
Sídlo účetní jednotky: 362 61 Sadov 32
IČ: 71 340 696
(dále jen účetní jednotka)

Zpracoval: Ivana Malá
Kontroloval: Mgr. Ivan Topinka
Platnost: 1.9.2022 
Závaznost: celoškolní

Datum vydání: 1.9.2022 

Pro pracoviště – ŠJ Sadov, ŠJ Otovice a ŠJ Hájek
Platnost tohoto řádu je od 1.9.2022 

Základní ustanovení:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, FN /Metodikou spotřebního koše.
Školským zákonem. 561/2004 Sb., zákonem o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Nařízení ES od 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES 178/2002, směrnice EU 11/69/2011, povinné označení alergenů v potravinách. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Kategorie strávníků:

  Mateřská škola 

       strávníci 3-6 let   strávníci 3-6 let   strávníci 7 let   strávníci 7 let
  přesnídávka 11,00 Kč 11,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč
  oběd 19,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč 21,00 Kč
  svačina 11,00 Kč   12,00 Kč  
  Celkem 42,00 Kč 31,00 Kč 45,00 Kč 33,00 Kč

 

   Základní škola

                       strávníci 7-10 let   strávníci 11-14 let   strávníci 15 a více let
  oběd 30,00 Kč 32,00 Kč 35,00 Kč
  Celkem 30,00 Kč 32,00 Kč 35,00 Kč

 

  Zaměstnanci 

             zaměstnanec
  oběd 40,00 Kč
  Celkem      40,00 Kč

 

  Cizí strávníci 

             cizí strávníci
  oběd 90,00 Kč
  Celkem      90,00 Kč

 

Výdej stravy:

8:00 - 9:00   dopolední svačina MŠ
11:30 - 12:00   oběd MŠ
12:00 - 13:45   oběd ZŠ a zaměstnanci
14:15 - 14:45   odpolední svačina pro MŠ
10:45 - 11:15   cizí strávníci

 

Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jednorázových nádob, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují ve školní jídelně. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jednorázové nádoby.

Přihlašování stravy:

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ do 8.00 hod.
1. září se vydávají obědy pouze žákům, kteří se přihlásí ráno do 8.00 hod. u vedoucí stravování. Ostatní jsou automaticky odhlášeni.

 Odhlašování stravy:

Odhlášení strav je možné osobně nebo telefonicky na telefonním čísle :
  ŠJ Sadov:   +420 353 590 132
  ŠJ Otovice :+420 353 567 165
  ŠJ Hájek :   +420 353 842 815
,nebo přímo v kuchyni do 8:00 hod ráno.
Lze poslat i sms na tel. č. +420 607 884 065 nebo email: vedjid@seznam.cz

Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen, kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.

Platba stravného:

Stravné se hradí měsíc předem vždy do 25. dne předcházejícího měsíce formou příkazu k úhradě (ne inkaso) na
účet školní jídelny( 2401001804/2010).Na základě žádosti přiřadí vedoucí školní jídelny dítěti variabilní symbol, který
slouží k identifikaci platby. Nelze platit stravné bez variabilního symbolu.
Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20.tého června je možné
uhradit stravné na měsíc září. Odhlášené obědy se odečítají ob jeden měsíc/září-listopad, říjen-prosinec atp…/ lze se
předem domluvit na vyplácení vratek v hotovosti každý měsíc

 Ostatní:

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatně MŠ. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčků změnit. Žáci se v době výdeje stravy řídí pokyny dozorujícího pedagoga. Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí ŠJ nebo kuchařkám. Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům. Je zakázáno vynášet potraviny ze školní jídelny. Je povinnost chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy a společenskými normami. Za čistotu stolů a jídelny odpovídají kuchařky.

 

Provozní řád byl projednán s vedením školy.

 V Sadově dne: 1.9. 2022

Ředitel školy Mgr. Ivan Topinka

Vedoucí stravování Ivana Malá


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov