Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, Sadov 32, 362 61 Sadov
V n i t ř n í   ř á d  Š D
Č. j.: ZSAMSRKV/617/2022
Účinnost od : 1. 9. 2022           
   
Skartační znak :           
 V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitel Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov, Sadov 32, 362 61 Sadov (dále jen škola) tento vnitřní řád.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 Obsah vnitřního řádu:

1) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci,
2) provoz a vnitřní režim školní družiny,
3) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
4) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci.

1.1 Žáci mají právo:

a) na zájmové vzdělávání a školské služby dle školského zákona, na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových a dalších akcích zajišťovaných školní družinou,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich zájmového vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

d) na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání.

1.2  Žáci mají povinnost:

a) přihlášení žáci řádně docházet do školní družiny a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školní družiny vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny.

1.3  Práva zákonných zástupců:

a) na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání svých dětí,

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového vzdělávání jejich dětí,

d) na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání jejich dětí.

1.4  Povinnosti zákonných zástupců:

a) zajistit, aby přihlášený žák docházel řádně do školní družiny,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka,

c) informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve školní družině v souladu s podmínkami stanovenými tímto vnitřním řádem,

e) oznamovat údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (zejména jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu žáka, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o zdravotním stavu žáka, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení).

Dokládání nepřítomnosti žáka

Nepřítomnost žáka ve školní družině musí být písemně omluvena zákonným zástupcem, není-li žák přítomen již na vyučování v základní škole, postačuje omluvení jeho nepřítomnosti ve škole.

Předčasný odchod ze školní družiny, ev. nepřítomnost ve školní družině v některý den, se uskuteční pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení vychovatelky vyzvedne žáka zákonný zástupce nebo jím určená jiná osoba.

1.5  Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině:

Žák zdraví všechny dospělé osoby ve školní družině, při vzájemném setkání zdraví „dobrý den“ a při odchodu „na shledanou“. Všechny zaměstnance školy i školní družiny zdraví i na veřejnosti, ke všem zaměstnancům školy a dospělým osobám ve škole i na veřejnosti se žáci chovají slušně a zdvořile. Pedagogičtí pracovníci školní družiny vydávají žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu školní družiny, vnitřního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všechny informace o žákovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.  Všechny strany se při jednání vzájemně respektují, vystupují vstřícně, konstruktivně a slušně.

2.         Provoz a vnitřní režim školní družiny.

2.1 Přihlášení a úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Zájmové vzdělávání v školní družině je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel školy ve výši 1100 kč na školní rok. Úhradu provádí zákonný zástupce na celý školní rok bezhotovostně na účet školy.

Pokud účastník nedochází do ŠD z důvodu dlouhodobé nemoci, byl přeřazen do jiné školy nebo z jiného důvodu ukončil docházku do ŠD, přeplatek za nevyužité vzdělávání účastníka bude na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky. Zákonní zástupci přihlásí žáka do školní družiny na začátku školního roku vyplněním přihlášky. Zároveň na přihlášku do školní družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče tuto   skutečnost vychovatelce školní družiny písemně. Předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině zákonný zástupce oznámí písemně.

2.2 Provoz a vnitřní režim školní družiny

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 6:30 –7:40 hod, odpoledne od 11:35 – 16:30 hod.

Ráno žáci vstupují do školní družiny s použitím zapůjčeného čipu, do budovy nevpouštějí žádné další osoby. Žáci vstupují do budovy ukázněně, očistí si obuv, v šatně se přezují do vhodné obuvi. V době po skončení vyučování jsou žáci do družiny odváděni vyučujícím pedagogem.

Na oběd jsou žáci odváděni vychovatelkou školní družiny, při pozdějším skončení vyučování jsou na oběd odváděni vyučujícím pedagogem. Hlavní část zájmového vzdělávání se obvykle realizuje v časovém úseku od 14.00 hod do 15.00 hod. Na činnost zájmových útvarů jsou žáci uvolňováni. Činnost jednotlivých oddělení školní družiny probíhá v místnostech a prostorách k tomu určených.

Škola informuje zákonné zástupce žáků o provozu školní družiny, mimoškolních aktivitách, volných dnech, úpravách provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek, žákovských záznamníků, třídních schůzek a webových stránek školy.

V případě porušení pravidel stanovených vnitřním řádem rozhodne o konkrétním výchovném opatření dle § 31 školního řádu po projednání v pedagogické radě ředitel školy.

2.3 Režim při akcích konaných mimo školu

Při organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školní družiny mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky (ev. její ekvivalent) nebo jinou písemnou formou. 

Při přecházení žáků na místa zájmového vzdělávání a při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagog žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti a poučení zapíše do třídní knihy (deníku) a tiskopisu o akcích konaných mimo školu, který je přílohou třídní knihy. Pro výlety, exkurze a další výjezdy platí zvláštní bezpečnostní ustanovení, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Dosahované výsledky a chování žáka na těchto akcích je součástí celkového hodnocení zájmového vzdělávání žáka.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Poučení o bezpečnosti a požární ochraně provádí vychovatelka školní družiny na začátku

školního roku a dále před každou akcí pořádanou mimo areál školy. O poučení je vždy proveden

příslušný zápis do třídní knihy a do tiskopisu, který je trvale vložen v třídní knize.

O pravidlech zájmového vzdělávání konaného v tělocvičně a v jiných prostorách vychovatelky

provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné

poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do

třídní knihy (deníku). Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků se provádí před každou akcí,

která je součástí zájmového vzdělávání a koná se mimo školu.

Každý úraz, vznik škody nebo ztrátu či poškození osobní věci, ke kterému došlo v souvislosti

s činností školní družiny, žák hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce školní družiny.

Pedagogičtí a provozní pracovníci školy poskytnou při úrazu žákovi první pomoc, zajistí

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy, zaznamenají do Knihy úrazů a vyplní

záznam o úrazu. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem úrazu

nebo ten, který se o něm dozvěděl první. Zaměstnanci jsou seznámeni s místem uložení

prostředků první pomoci.

 

Všichni žáci chrání při pobytu ve školní družině své zdraví i zdraví svých spolužáků; žákům

jsou přísně zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo ohrožují zdraví

spolužáků. Všem osobám je v prostorách školní družiny zakázáno užívat návykové látky, ve

škole s nimi manipulovat (přinášet je, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, přechovávat) a

vstupovat do školy pod jejich vlivem. Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší vzniklou

situaci pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně v součinnosti se zdravotnickou službou,

Policií ČR a odborem sociálně právní ochrany dětí. Současně jsou vyrozuměni zákonní zástupci

žáka. Takové jednání žáka bude považováno za hrubé porušení vnitřního řádu.

 

Žák má právo na ochranu před projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií, k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli. Tyto projevy jsou v prostorách školní družiny a při všech akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování je svolána výchovná komise, informuje zákonné zástupce a dle platných zákonů má ohlašovací povinnost vůči orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, Policii ČR apod.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků.

Žák šetrně zachází se svěřenými školními potřebami, pomůckami a svěřeným majetkem. Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku školní družiny, žáků či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu na majetku družiny hlásí žák vychovatelce školní družiny nebo jinému pracovníkovi školy.

 

7.           Závěrečné ustanovení

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.9.2022, je vydán na dobu neurčitou a ruší vnitřní řád školní družiny ze dne 1.9.2021.

 

V Sadově 29.8.2022                                                      Mgr. Ivan Topinka

                                                                                   ředitel školy


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov