Aktuality

Stránky jsou ve výstavbě

Škola
Publikováno: 26.listopadu 2020

Odkaz na dokumenty distanční výuky  


Škola
Publikováno: 20.listopadu 2020

Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost ve škole žákům celého 1. stupně základní školy a žákům 9. ročníku základní školy. Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku je od stejného data stanovena rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) – viz rozpis tříd po týdnech. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Ve třídách vzdělávaných prezenčně (ve škole) bude výuka probíhat podle řádného rozvrhu. Ve třídách vzdělávaných distančně bude výuka probíhat dle rozvrhu, kdy vyučující jednotlivých předmětů nastaví každou hodinu prostřednictvím komunikační platformy Teams. Platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Od 30.11.2020 je rovněž umožněn provoz školního stravování a provoz školní družiny. Středisko volného času (kroužky) je nadále uzavřeno.

Rozpis rotační prezenční výuky pro žáky 6. – 8. třídy po týdnech:

  • v týdnu od 30.11. – 4.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 7.A a 8.A, distančně třída 6.A
  • v týdnu od 7.12. – 11.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 6.A a 8.A, distančně třída 7.A
  • v týdnu od 14.12. – 18.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 6.A a 7.A, distančně třída 8.A
  • v týdnu od 21.12. – 22.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 7.A a 8.A, distančně třída 6.A

V době od 23.12. 2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Informace o způsobu organizace školní docházky v roce 2021 budou zveřejněny na webu školy.

Mgr. Ivan Topinka
ředitel školy


Škola
Publikováno:  9.září 2020

S platností od 10.září 2020 jsou povinni nosit všichni zaměstnanci i žáci ve společných prostorách školy roušky.


Škola
Publikováno: 26.srpna 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

Do budovy školy budou žáci vcházet v době od 7:40 do 7:55 hodin, plynule bez shromažďování před školou přejdou do šaten, kde se přezují a odloží svrchní oděv. Vstup doprovázejících osob do budovy je třeba omezit na minimum (s výjimkou rodičů žáků prvních tříd). V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy – dítě, žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte, žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte, žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, žáka ze školy;

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

                                                                                  

Mgr. Ivan Topinka

ředitel školy© 2020 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov