Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Školní poradenské pracoviště

Ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm. Ve školním poradenském zařízení působí výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

 

Výchovný poradce: Mgr. Marie Loulová
kontakt: marie.horvathova@skola-kvvenkov.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Petr Alfonso
kontakt: petr.alfonso@skola-kvvenkov.cz

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Poulíková
kontakt: jitka.poulikova@skola-kvvenkov.cz

 

Škola zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků školy zaměřené zejména na
- poskytování podpůrných opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
- prevenci školní neúspěšnosti,
- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
- podporu vzdělávání a sociálního začleňování dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
- průběžnou a dlouhodobou péči o děti a žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých dětí a žáků a třídních kolektivů,
- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

V Sadově 1. února 2020

Mgr. Ivan Topinka
ředitel školy


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov